خراب کردن پل ها

گاهی خراب کردن پل ها کار بدی نیست .. چون باعث می شود نتوانید به جایی برگردید که از همان ابتدا هرگز نباید قدم می گذاشتید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *